BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

Energie Context en waarde

SAMENVATTING

Deze categorie stimuleert het ontwerp en uitvoering van energie-efficiënte gebouwoplossingen, energiesystemen en apparatuur die het duurzame gebruik en beheer van energie van de bewoners ondersteunen. De onderwerpen in dit onderdeel beoordelen maatregelen om de inherente energie-efficiëntie van de woning te verbeteren, stimuleren vermindering van de CO2-uitstoot en een efficiënt beheer om te voorkomen dat er onnodig energie wordt gebruikt.

CONTEXT

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waarmee de wereld momenteel wordt geconfronteerd. Klimaatverandering resulteert op dit moment al in hogere temperaturen, een hoger risico op overstromingen en extreme weersomstandigheden. Een van de oorzaken is de hoge concentratie van koolstofdioxide en andere broeikasgassen, zoals methaan, waardoor de aarde opwarmt. De uitstoot van broeikasgassen is sinds de industriële revolutie met ongeveer 45% toegenomen en bijna volledig toe te schrijven aan menselijke activiteiten. De waargenomen toename in broeikasgasemissies worden voornamelijk veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen, landbouw, ontbossing en industriële processen. Wereldwijd is de bouw- en vastgoedsector gezamenlijk verantwoordelijk voor 39% van energie gerelateerde CO2-uitstoot, waarbij het merendeel van het energiegebruik uit de gebruiksfase afkomstig is. De impact van klimaatverandering op de bevolking moet worden erkend. Armere gemeenschappen worden onevenredig zwaar getroffen door de negatieve effecten van klimaat- verandering. Dit draagt bij aan een slechte gezondheid, hogere sterftecijfers en hogere risico’s op ernstige schade door extreme weersomstandigheden. 

Het Parijs Akkoord weerspiegelt de wens om een wereldwijde reactie op de dreiging van klimaatverandering te versnellen. Afgesproken is om de wereldwijde opwarming van de aarde deze eeuw te beperken tot maximaal 2ºC, maar bij voorkeur tot 1,5ºC. In oktober 2018 is de urgentie om klimaatverandering aan te pakken benadrukt door een speciaal IPCC-rapport. Daarin wordt aangegeven dat het noodzakelijk is om klimaatverandering tot 1,5ºC te beperken om ernstige gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. In het rapport wordt geconcludeerd dat om de temperatuurstijging tot 1,5ºC te beperken, de CO2-emissie in 2030 met 45% moet zijn gereduceerd ten opzichte van 2010. Bovendien moet in 2050 de CO2-emissie gereduceerd zijn tot vrijwel nul. De Verenigde Naties hebben betaalbare en duurzame energie opgenomen als één van de ‘Duurzame ontwikkelingsdoelen’. Met o.a. als doel ‘de globale snelheid van verbeteringen in energie-efficiëntie verdubbelen’ en ‘tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de globale energiemix verhogen’. Deze omvang en schaal van emissiereductie vereist een snelle en verreikende transitie van alle energiesystemen, waaronder gebouwen.

Het is essentieel om het energiegebruik in gebouwen substantieel te verminderen en de opwekking van hernieuw- bare energiebronnen waar mogelijk te verhogen. Het aanpakken van klimaatverandering en de wijze veranderen waarop energie wordt geproduceerd en gebruikt, kan helpen om problemen zoals energiearmoede te adresseren. Daarnaast kan dit helpen om een gezonde omgeving voor alle demografische en economische bevolkingsgroepen te bieden. Met name voor de groepen die onderdeel zijn van minder bevooroordeelde of achtergestelde gemeen- schappen.

 

Waarde van de credits

 

ENE 01

Energie-efficiëntie

15 punten

Waarde:

-    Stimuleert het bouwen van woningen met een zo laag mogelijk energiegebruik en CO2-emissie.

ENE 02

Monitoring van het energiegebruik

3 punten

Waarde:

-    Stimuleert bewoners om door inzicht in het energiegebruik van de woning het energiegebruik te verminderen.

ENE 03

Energiezuinige buitenverlichting

2 punten

Waarde:

-    Minimaliseert het energiegebruik van buitenverlichting door efficiënte verlichting toe te passen.

ENE 04

Passief ontwerp en milieu-impact installaties

5 punten + 1 EP

Waarde:

-    Het verminderen van het energiegebruik van het gebouw door toepassing van passieve ontwerp- oplossingen, vrije koeling en energie met een lage milieu-impact.

ENE 06

Energiezuinige liften

2 punten

Waarde:

-    Het verminderen van het energieverbruik van het gebouw door het optimale aantal en omvang van energie-efficiënte liften.

ENE 08

Energiezuinige huishoudelijke apparaten

3 punten

Waarde:

-    Stimuleert energiebesparende apparatuur om de energieconsumptie van de bewoners te helpen verminderen.

ENE 10

Afstemmen vraag en aanbod van elektriciteit (DSM)

4 punten

Waarde:

-    Stimuleert slimme systemen om de vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar af te stemmen.