Privacy Statement

Dit is een privacyverklaring van Stichting Dutch Green Building Council gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24437504. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor werknemers, uitzendkrachten, stagiaires en sollicitanten geldt deze privacyverklaring niet.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a) contactpersoon bent (of een van de contactpersonen) vanuit het bedrijf waarvoor uw werkt en dat partner is van Stichting Dutch Green Building Council ;
(b) zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief;
(c) via het contactformulier op de website contact met ons opneemt;
(d) direct met ons contact opneemt via het e-mailadres en/of telefoonnummer op de website;
(e) uw contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken (zoals gegevens vermeld op visitekaartjes);
(f) zich inschrijft voor een door ons georganiseerd evenement of training;
(g) een product van ons afneemt.

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a) naam;
(b) adres;
(c) e-mailadres;
(d) telefoonnummer;
(e) geboortedatum (voor specifieke evenementen/trainingen);
(f) geslacht;
(g) bankrekeningnummer (van bedrijf, voor versturen van facturen);
(h) gegevens over voorkeuren (voor specifieke thema’s/projectgroepen);
(i) functie. 

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a) de partnerbijdrage te factureren;
(b) nieuwsbrieven te verzenden;
(c) contact met u op te nemen of te onderhouden;
(d) uit te nodigen voor evenementen en trainingen.

2. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met Bart Brok via b.brok@dgbc.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) correctie, beperking, het wissen of overdracht van uw gegevens;
​​​​​​​(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Stichting Dutch Green Building Council.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Stichting Dutch Green Building Council zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan onze activiteiten publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen