BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie Woningen 2023

4. Bewijsmateriaal voor BREEAM-NL Nieuwbouw

BREEAM-NL is een onafhankelijke certificeringsmethodiek voor gebouwen waarvan de beoordelingsrichtlijn (BRL) in overeenstemming is met nationale en internationale richtlijnen. De werkwijze volgens de internationale richtlijn zorgt ervoor dat BREEAM-NL op een consistente en betrouwbare wijze functioneert. Het door de Assesor opgestelde  ssessmentrapport en de kwaliteitsborging door de DGBC zijn fundamenteel voor het vertrouwen in BREEAM-NL en de behaalde score. 

Om de consistentie en betrouwbaarheid zeker te stellen moeten alle beoordelingen binnen de BREEAM-NL certificering zijn gebaseerd op betrouwbare en verifieerbare informatie, die relevant is voor het te beoordelen project. Daarbij moeten de beoordelingen van de credits in overeenstemming zijn met de internationale BREEAM-standaarden. Ook vanuit het oogpunt van risicomanagement richting de klanten en de Assesoren is de consistentie van de beoordelingen belangrijk, bijvoorbeeld als de uitkomst van een certificering wordt betwist. 

DE ROL VAN DE ASSESSOR EN EXPERT IN BREEAM-NL

Waar BREEAM International ‘accredited professionals’ en ‘Assessors’ kent, wordt in Nederland onderscheid gemaakt tussen Experts en Assessoren. In de BREEAM-NL Gebruikershandleiding worden deze rollen verder beschreven. Hierin worden ook de werkwijze, verantwoordelijkheden en bevoegdheden nader toegelicht, als ook het indienen van beoordelingsrapporten, versienummering, registratie enzovoorts. 

De BREEAM-NL Gebruikershandleiding gaat boven de beoordelingsrichtlijn bij eventuele tegenstrijdigheden in procedures. Deze is op de BREEAM-NL website te raadplegen en te downloaden. De gebruiker van de beoordelingsrichtlijn wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van de BREEAM-NL Gebruikershandleiding.