BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw V6.0.0

Context en waarde

Samenvatting

Deze categorie gaat over de preventie en de controle van vervuiling, die samenhangt met de locatie en het gebruik van de asset. Zo wordt de impact op de omliggende buurt en ecologie, afkomstig van wateroverlast en emissies naar lucht, land en water gereduceerd. Minder impact kan een gezonde omgeving bieden voor alle demografische en economische groepen, inclusief degenen die minder bevoorrecht of onderdeel van een kwetsbare bevolkingsgroep zijn.

Context

De Verenigde Naties heeft ‘Goede gezondheid en welzijn’ tot één van haar Duurzame Ontwikkelingsdoelen gemaakt. Met als één van de subdoelen om ‘tegen 2030 in aanzienlijke mate het aantal sterfgevallen en ziekten te verminderen als gevolg van gevaarlijke chemicaliën en de vervuiling en besmetting van lucht, water en bodem’.

Licht vervuiling

De buitenverlichting die gebouwen gebruiken, kan een nadelig effect hebben op het gebruik en de beleving van aangrenzende gebouwen en percelen. Daarnaast heeft lichtvervuiling effect op het mentale en fysieke welzijn van mensen en heeft lichtvervuiling vaak een nadelige impact op de lokale fauna.

Koudemiddelen

Koudemiddelen die worden gebruikt in koelsystemen van gebouwen hebben een veel grotere impact op klimaatverandering en opwarming van de aarde dan koolstofdioxide (CO2). Hoewel koudemiddelen in veel kleinere aantallen vrijkomen, dragen ze overduidelijk bij aan de stijgende wereldwijde temperatuurstijging. Hierdoor is er meer aandacht voor strengere internationale regelgeving. Wereldwijde afspraken, zoals het ‘United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)’ in 1992, de verlenging hiervan en het Kyoto Protocol, verplicht ondertekenaars om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de meest schadelijke gassen te verbieden. De afspraken streven ernaar om op termijn te verschuiven naar een gebruik van koudemiddelen met een lage milieu impact. Daarbij wil men in een tijdsbestek voorzien, waarin de krachtige koudemiddelen worden uitgefaseerd. BREEAM-NL ondersteunt dit en stimuleert een snellere markttransformatie door marktwaarde voor assets met een lagere impact van koudemiddelen te creëren. Dit kan worden gerealiseerd door het volume of het gewicht en de impact van de gebruikte gassen te beperken. En door systemen voor te schrijven die lekkages van gassen in de atmosfeer detecteren en controleren. Lekkages van koudemiddelen hebben impact op zowel het milieu als de financiële prestaties van de asset, net als op de doorlooptijd van apparatuur. Bovendien kunnen lekkages lijden tot beschadigde componenten van het systeem. Hoewel veel landen via regelgeving het testen op lekkages verplicht stellen en de reparatie van systemen van een bepaalde omvang gedurende onderhoud verplichten, is het essentieel om zo spoedig mogelijk te weten wanneer een lek heeft plaatsgevonden. Hiermee wordt de impact op het milieu geminimaliseerd, worden de operationele kosten beheerst en wordt de levenscyclus van de geïnstalleerde apparatuur gemaximaliseerd.

Waarde van de credits

Credit Waarde
POL 06 - Beperken lichtvervuiling
  • Minimaliseert overlast door verlichting voor aangrenzende percelen.
  • Zorgt voor een adequaat verlichtingsniveau van veiligheid- en beveiligingsverlichting op het perceel.
  • Vermindert het energiegebruik door te toepassing van controlesystemen die geschikt zijn voor de asset.
POL 07 - Onderhoud lekbakken, olie- en vetafscheiders
  • Vermindert het risico op schade aan lokale waterlopen en mogelijke schending van de milieuwetgeving.
  • Vermindert het risico op verstopte leidingen, zowel op het perceel als in het riool.
POL 08 - Vervangen koudemiddelen
  • Vermindert de bijdrage aan klimaatverandering.
  • Verlaagt de kosten van naleving van wet- en regelgeving door doorlopend en proactief onderhoud aan te moedigen.
POL 09 - Beperken van bodemverontreiniging
  • Vermindert het risico op bodemverontreiniging als gevolg van de activiteiten van de asset.
  • Vermindert het risico voor de volksgezondheid en het milieu.
POL 10 - Procedure verontreinigingsincidenten
  • Vermindert de impact van mogelijke verontreinigingsincidenten, waardoor verstoring en schade aan het milieu wordt geminimaliseerd.