BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw V6.0.0

Context en waarde

Samenvatting

Deze categorie erkent gebouwinstallaties die leiden tot een lager energiegebruik en CO2-uitstoot gedurende de levensduur van de asset. De credits in deze categorie toetsen de energie-efficiëntie van het gebouw, de energieefficiëntie van de installaties en de capaciteit van geïnstalleerde hernieuwbare energieopwekking systemen. Deze categorie stimuleert ook de installatie van energiemonitoring- en energiemanagementsystemen om een efficiënt energiemanagement te ondersteunen en om te voorkomen dat er onnodig energie wordt verbruikt.

Context

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waarmee de wereld momenteel wordt geconfronteerd. Klimaatverandering resulteert op dit moment al in hogere temperaturen, een hoger risico op overstromingen en extreme weersomstandigheden. Een van de oorzaken is de hoge concentratie van koolstofdioxide en andere broeikasgassen, zoals methaan, waardoor de aarde opwarmt. De uitstoot van broeikasgassen is sinds de industriële revolutie met ongeveer 45% toegenomen en bijna volledig toe te schrijven aan menselijke activiteiten.

De waargenomen toename in broeikasgasemissies worden voornamelijk veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen, landbouw, ontbossing en industriële processen. Wereldwijd is de bouw- en vastgoedsector gezamenlijk verantwoordelijk voor 39% van energie gerelateerde CO2-uitstoot, waarbij het merendeel van het energiegebruik uit de gebruiksfase afkomstig is. De impact van klimaatverandering op de bevolking moet worden erkend. Armere gemeenschappen worden onevenredig zwaar getroffen door de negatieve effecten van klimaatverandering, wat bijdraagt aan een slechte gezondheid, hogere sterftecijfers en hogere risico’s op ernstige schade door extreme weersomstandigheden.

Het Parijs Akkoord weerspiegelt de wens om een wereldwijde reactie op de dreiging van klimaatverandering te versnellen. Afgesproken is om de wereldwijde opwarming van de aarde deze eeuw te beperken tot maximaal 2ºC, maar bij voorkeur tot 1,5ºC. In oktober 2018 is de urgentie om klimaatverandering aan te pakken benadrukt door een speciaal IPCC-rapport. Daarin wordt aangegeven dat het noodzakelijk is om klimaatverandering tot 1,5ºC te beperken om ernstige gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. In het rapport wordt geconcludeerd dat om de temperatuurstijging tot 1,5ºC te beperken, de CO2-emissie in 2030 met 45% moet zijn gereduceerd ten opzichte van 2010. Bovendien moet in 2050 de CO2-emissie gereduceerd zijn tot vrijwel nul. De Verenigde Naties hebben betaalbare en duurzame energie opgenomen als één van de ‘Duurzame ontwikkelingsdoelen’. Met o.a. als doel ‘de globale snelheid van verbeteringen in energie-efficiëntie verdubbelen’ en ‘tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de globale energiemix verhogen’. Deze omvang en schaal van emissiereductie vereist een snelle en verreikende transitie van alle energiesystemen, waaronder gebouwen.

Het is essentieel om het energiegebruik in gebouwen substantieel te verminderen en de opwekking van hernieuwbare energiebronnen waar mogelijk te verhogen. Het aanpakken van klimaatverandering en de wijze veranderen waarop energie wordt geproduceerd en gebruikt, kan helpen om problemen zoals energiearmoede te adresseren. Daarnaast kan dit helpen om een gezonde omgeving voor alle demografische en economische bevolkingsgroepen te bieden. Met name voor de groepen die onderdeel zijn van minder bevooroordeelde of achtergestelde gemeenschappen.

Waarde van de credits

Credit Waarde
ENE 01 - Energieprestatie van het gebouw
 • Identificeert assets die slecht presteren ten opzichte van de benchmark, en zorgt voor doorvoer van snelle verbetermaatregelen waar mogelijk.
 • Identificeert mogelijkheden voor het verbeteren van de energieprestatie en stimuleert het uitvoeren van verbetermaatregelen waar mogelijk.
 • Simuleert de specificatie van een meer energie-efficiënte gebouwschil en installatiesystemen.
 • Stimuleert energie-efficiëntie en reduceert operationele energiekosten.
 • Reduceert de CO2-uitstoot gerelateerd aan het energiegebruik.
ENE 04 - Luchtdoorlatendheidsmeting en thermografisch onderzoek
 • Creëert inzicht in de zwakkere punten van de asset waar veel warmteverlies plaatsvindt.
 • Vermindert het energiegebruik en de daaraan gerelateerde (ingebedde) CO2-emissies.
 • Verbetert het comfort door minder tocht.
ENE 10 - Afstemmen vraag en aanbod van elektriciteit
 • Faciliteert een lagere CO2-uitstoot van het elektriciteitsnet.
 • Zorgt voor meer stabiliteit van het elektriciteitsnet. 
 • Reduceert kosten voor elektriciteit (de marginale kosten van de opwekking van hernieuwbare energie zijn lager dan de productie van fossiele brandstoffen).
ENE 11 - Beheersing binnenklimaat
 • Voorkomt dat er onnodig energie wordt verbruikt.
 • Verbetert de energie efficiëntie in de gebruiksfase van de asset.
 • Reduceert energiekosten.
 • Reduceert de CO2-uitstoot.
ENE 12 - Lokale energielabelingsmethodiek
 • Identificeert assets die slecht presteren ten opzichte van de benchmark en voert verbetermaatregelen door waar mogelijk.
 • Herkent de reikwijdte en de methodiek van de energielabeling systematiek.
 • Herkent assets die beter dan de benchmark presteren.
ENE 13 - Zonnepanelen (PV)
 • Helpt om assets te identificeren die potentie hebben voor de installatie van fotovoltaïsche energieopwekking.
 • Herkent de voordelen van CO2-reductie door het toepassen van lokale hernieuwbare energieopwekking. 
 • Reduceert de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet. 
 • Reduceert de energiekosten in de gebruiksfase.
ENE 14 - Zonnecollectoren
 • Helpt om assets te identificeren die potentie hebben voor de installatie van zonne-thermische energieopwekking.
 • Herkent de voordelen van CO2-reductie door het toepassen van lokale hernieuwbare energieopwekking.
 • Reduceert de afhankelijkheid van het elektriciteitsnet. 
 • Reduceert de energiekosten in de gebruiksfase.
ENE 15 - Monitoring van energiegebruik
 • Verhoogt de bewustwording van het energiegebruik van de asset.
 • Identificeert en monitort significante energiegebruikers en veranderende consumptiepatronen, zodat de gebouwbeheerder wordt geïnformeerd en onderhoudswerkzaamheden kunnen worden ingepland.
 • Stimuleert het identificeren en voorkomen van onnodig energiegebruik.
 • Voorziet in meer gedetailleerde informatie, zodat het stellen van meer realistische doelen voor het verbeteren van het energiegebruik ondersteunt wordt.
ENE 16 - Monitoring van verhuurbare ruimten
 • Verhoogt de bewustwording van operationeel energiegebruik in verhuurbare ruimten.
 • Identificeert en bewaakt significant energiegebruik en veranderde gebruiksniveaus om energiebeheerprocedures in verhuurbare ruimten aan te geven.
 • Stimuleert de identificatie en het voorkomen van onnodig energiegebruik in verhuurbare en functionele ruimten.
 • Biedt gedetailleerde informatie ter ondersteuning van het stellen van realistische doelen voor verbetering van het energiegebruik.
ENE 17 - Buitenverlichting en verlichting parkeerplaatsen
 • Identificeert of de bestaande buitenverlichting energiezuinig is en stimuleert het nemen van verbetermaatregelen waar nodig.
 • Verhoogt de energiezuinigheid en reduceert energiegerelateerde kosten van de buitenverlichting.
 • Reduceert de CO2-uitstoot van het energiegebruik van de buitenverlichting.
ENE 18 - Energie-efficiênte liften, roltrappen en rolpaden
 • Identificeert of bestaande liften, roltrappen en rolpaden energie-efficiënt zijn en stimuleert het nemen van verbetermaatregelen waar nodig.
 • Verhoogt de energie-efficiëntie en reduceert energiegerelateerde kosten van de liften, roltrappen en rolpaden.
 • Reduceert de CO2-uitstoot van het energiegebruik van de liften, roltrappen en rolpaden.