BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw V6.0.0

Context en waarde

Samenvatting

Deze categorie heeft betrekking op bescherming van de asset, o.a. tegen de gevolgen van klimaatverandering. Er wordt gekeken naar fysieke risico’s (inclusief risico’s gerelateerd aan klimaatverandering). Denk hierbij aan het overstromingsrisico, en daarbij het risico op vervuiling van afstromend water, maar ook aan risico’s op schade aan materialen, risico’s voor de fysieke veiligheid en sociale risico’s en kansen. Voor de aanpak van deze risico’s wordt in deze categorie een proactieve aanpak gestimuleerd. Zo wordt de impact tot het minimum beperkt, worden kansen geïdentificeerd om de bestendigheid van de asset en de omgeving te verhogen en wordt een spoedig herstel hiermee geborgd. Naast de risico’s focust de categorie ook op de paraatheid en de reactie bij rampen. Bovendien komen de aspecten die bijdragen aan een bredere bestendigheid van de asset en de directe omgeving terug in deze categorie.

Context

Overstromingsrisico

Overstromingsrisico Doel 11 van de ‘Duurzame ontwikkelingsdoelen’ (SDG’s) van de Verenigde Naties focust zich op ‘Duurzame steden en gemeenschappen’, met als doel steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam te maken. Veel gebouwen staan op een locatie met een groot risico op overstromingen. Dat wil zeggen dat de kans op overstromingen 1 op 75 is, en elk jaar wordt deze kans hoger geacht. Afgezien van de effecten van overstromingen, is er in geval van een overstroming aanzienlijke inzet nodig om gebouwen te reinigen, repareren en gereed te maken voor heropening. Dit heeft een grote impact op de bedrijfscontinuïteit en het kan stressvol en kosten- en tijdsintensief zijn. De eerste stap om het risico te beheersen is inzicht te verkrijgen in het overstromingsrisico van de asset.

Vermindering afstromend hemel/regenwater

Regenwater en ander afstromend oppervlaktewater kan ernstige gevolgen hebben voor de waterkwaliteit, de volksgezondheid en de lokale economie. Het beheersen van de afstroming van regenwater creëert kansen voor de asset en de directe omgeving. Zo kan het regenwater worden ingezet als hulpbron, kan geïnvesteerd worden in bestendige infrastructuur, worden stedelijke waterwegen hersteld en wordt meer groen geïntroduceerd, om de bebouwde omgeving leefbaarder te maken.

Natuurrampen risicobeoordeling

Naast overstromingen kunnen ook andere natuurrampen grote gevolgen hebben voor de asset en de gebouwgebruikers. Inzicht in de risico’s van deze gebeurtenissen vergemakkelijkt de ontwikkeling en toepassing van strategieën om de gebouwgebruikers en de waarde van de asset te beschermen tegen gevaren.

Bestendigheid

Blootgestelde gebouwdelen of terreininrichting kunnen schade oplopen door veroudering en slijtage. Dit kan gedurende de levenscyclus van de asset resulteren in onnodig materiaalgebruik en productie van afval. Onnodig materiaalgebruik kan geminimaliseerd worden door risicogebieden te identificeren, uit te faseren en door beschermingsmaatregelen te nemen.

Veiligheid

Het gevoel van veiligheid is essentieel voor de gezondheid en productiviteit van gebouwgebruikers. De angst voor criminaliteit heeft een aanzienlijke impact op de kwaliteit van leven en beïnvloedt het welzijn van gebouwgebruikers. De aanwezigheid van een alarmsysteem kan bijdragen aan comfort en bestendigheid tegen dit soort situaties.

Waarde van de credits

Credit Waarde
RSL 01 - Overstromingsrisicobeoordeling
  • Stimuleert een beter begrip van de risico’s op overstromingen en wateroverlast op de asset.
  • Maakt het mogelijk passende mitigatiemaatregelen te implementeren, zodat zowel de asset als de gebouwgebruikers beschermd worden.
RSL 02 - Maatregelen vermindering afstromend hemelwater
  • Reduceert het risico op overstromingen stroomafwaarts en voorkomt problemen met stilstaand water op het perceel.
RSL 03 - Risicobeoordeling van natuurrampen
  • Stimuleert een beter begrip van de risico’s van natuurrampen voor de asset.
  • Maakt het mogelijk passende mitigatiemaatregelen in te voeren, zodat zowel de asset als de gebouwgebruikers worden beschermd.
RSL 04 - Beschermde maatregelen tegen beschadigingen
  • Voorkomt schade aan gebouwdelen en reduceert onderhoudskosten en tijd.
  • Behoudt en versterkt de waarde van het gebouw, terwijl gebouwgebruikers worden beschermd.
RSL 05 - Alarmsystemen
  • Beschermt eigenaren en gebouwgebruikers tegen blijvende verliezen.