BREEAM-NL In-Use Utiliteitsbouw V6.0.0

Context en waarde

Samenvatting

Deze categorie heeft betrekking op bescherming van de asset, o.a. tegen de gevolgen van klimaatverandering. Er wordt gekeken naar fysieke risico’s (inclusief risico’s gerelateerd aan klimaatverandering). Denk hierbij aan overstromingsriscio en daarbij het risico op vervuiling van afstromend water, maar ook aan risico’s op schade aan materialen, risico’s voor de fysieke veiligheid en sociale risico’s en kansen. Voor de aanpak van deze risico’s wordt in deze categorie een proactieve aanpak gestimuleerd. Zo beperk je de impact tot het minimum, identificeer je kansen om de bestendigheid van de asset en de omgeving te verhogen en borg je een spoedig herstel. Naast de risico’s focust deze categorie ook op de paraatheid en de reactie bij rampen. Bovendien komen de aspecten die bijdragen aan een bredere bestendigheid van de asset en de directe omgeving terug in deze categorie.

Context

Natuurrampen, bosbranden en andere calamiteiten

‘Klimaatactie’ is één van de ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ van de Verenigde Naties, met als onderliggend doel ‘het versterken van de veerkracht en het aanpassingsvermogen voor klimaat gerelateerde gevaren en natuurrampen.’ Alle gebouwen worden blootgesteld aan een verscheidenheid van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen. Deze kunnen een aanzienlijke impact op de asset en de gebouwgebruikers hebben. Door inzicht aan welke natuurrampen de asset wordt blootgesteld, kun je beleidsmaatregelen implementeren om de impact te minimaliseren en een spoedig herstel te verzekeren.

Klimaatbestendigheid

De BRE definieert klimaatbestendigheid in deze context als ‘het vermogen van assets om in te spelen op klimaatverandering en de bijbehorende risico’s (transitie, sociaal, fysiek) én het vermogen om nieuwe kansen te benutten’. Investeerders vragen in toenemende mate inzicht in de fysieke risico’s van klimaatverandering voor hun assets/ portfolio’s en nemen actie om deze risico’s aan te pakken. Daarmee beschermen ze de waarde van de asset. De drijvende kracht achter deze beweging is de TCFD (‘Taskforce on Climate-related Financial Disclosure’). De TCFD is een wereldwijd raamwerk dat in juni 2017 is gelanceerd. Dit biedt organisaties de mogelijkheid om klimaatrisico’s en kansen die zij verwachten te identificeren, en de financiële impact van deze risico’s en kansen naar investeerders te publiceren.

Veiligheid

Het gevoel van veiligheid is essentieel voor de gezondheid en productiviteit van gebouwgebruikers. De mate van criminaliteit en de angst voor criminaliteit heeft een aanzienlijke impact op de kwaliteit van leven, en beïnvloedt hierdoor het welzijn van gebouwgebruikers. Veiligheidsrisico’s zijn afhankelijk van een asset en moeten daarom specifiek worden bepaald op basis van diverse variabelen voor de asset (zoals de functie en locatie). In aanvulling hierop zijn veiligheidsrisico’s niet statisch en kunnen naarmate de tijd verstrijkt veranderen. Hierdoor is het beveiligingsadvies van erkende professionals essentieel om de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen voor de asset te bepalen. Deze categorie stimuleert het opstellen van beleid en procedures die de gebouwgebruikers beschermen én tegelijkertijd bijdragen aan de veiligheid en beveiliging van de directe omgeving van de asset.

Waarde van de credits

Credit Waarde
RSL 06 - Noodplannen en klimaatgerelateerde fysieke risico's
 • Waarborgen dat de impact van calamiteiten wordt geminimaliseerd.
 • Streeft ernaar de gebouwgebruikers en de directe omgeving te beschermen gedurende incidenten.
 • Streeft ernaar de asset (en de waarde ervan) gedurende de gebruiksfase te beschermen.
RSL 07 - Klimaatgerelateerde transitie risico's en kansen
 • Waarborgen dat de impact van de overgang naar een koolstofarme economie minimaal is.
 • Reduceert het risico dat de asset zijn waarde verliest.
 • Erkent kansen voor de asset gedurende de transitie naar een koolstofarme economie.
RSL 08 - Sociale risico's en kansen
 • Waarborgen dat er begrip is van de sociale impact van klimaatverandering op de asset.
 • Benadrukt hoe de asset de sociale kansen van klimaatverandering kan maximaliseren.
RSL 09 - Brandveiligheid
 • Waarborgen dat er een begrip is van het risico op brand in de asset, waarmee mogelijk levens worden gered.
 • Streeft naar de bescherming van het asset en de operationele waarde.
RSL 10 - Veiligheid risicobeoordeling
 • Het verminderen van het risico op criminaliteit en mogelijk verzekeringskosten.
 • Verhoogt de waarde van het gebouw voor de gebouwgebruikers.
 • Streeft ernaar de gebouwgebruikers en het fysieke bezit te beschermen.