BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0

Context en waarde

Samenvatting

Deze categorie beschouwt de blootstelling van de asset aan een verscheidenheid van risico’s, zoals klimaat-gerelateerde fysieke risico’s, lokale vervuiling van afstromend water, schade aan materialen en de fysieke veiligheid. Aan de hand van deze risico’s wordt een proactieve aanpak voor het minimaliseren van deze risico’s gestimuleerd, zodat de impact tot het minimum wordt beperkt en een voorspoedig herstel zeker wordt gesteld.

Context

Natuurrampen, bosbranden en andere calamiteiten
Alle gebouwen worden blootgesteld aan een verscheidenheid van natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen. Deze kunnen een aanzienlijke impact op de asset en de bewoners hebben. Door inzicht aan welke natuur- rampen de asset wordt blootgesteld, kun je beleidsmaatregelen implementeren om de impact te minimaliseren en een spoedig herstel naar ‘business as usual’ verzekeren.

Klimaat-gerelateerde fysieke en transitierisico’s
De fysieke risico’s waar een asset aan wordt blootgesteld verandert door de impact van klimaatverandering. Sommige veranderingen zijn chronisch, zoals de zeespiegelstijging, andere zijn acuut, zoals hittegolven of een toename van de hevigheid en frequentie van extreme weersomstandigheden. Inzicht in hoe deze risico’s in de toekomst naar verwachting veranderen geeft tijd om deze risico’s te mitigeren, en plannen te ontwikkelen om van toekomstige calamiteiten te herstellen.

Naarmate de samenleving verandert, of onder druk wordt gezet om te veranderen, naar een koolstofarme economie, ontstaan er gedurende deze transitie nieuwe risico’s en kansen. Begrip van deze transitierisico’s geeft tijd voor een meer geleidelijke, daarmee vaak goedkopere, adaptatie. Investeerders vragen in toenemende mate inzicht in de fysieke risico’s van klimaatverandering voor hun assets en portfolio’s en nemen actie om deze risico’s aan te pakken en daar- mee de assetwaarde te beschermen.

De drijvende kracht achter deze beweging is de TCFD (‘Taskforce on Climate-related Financial Disclosure’). De TCFD is een wereldwijd, vrijwillig raamwerk voor openbaarmaking, in juni 2017 gelanceerd om organisaties de mogelijkheid te bieden om klimaatrisico’s en kansen die zij verwachten te identificeren en om de financiële impact van deze risico’s en kansen naar investeerders te publiceren.

Veiligheid
Het gevoel van veiligheid is essentieel voor de gezondheid en productiviteit van gebouwgebruikers. Vrijheid van criminaliteit en de angst voor criminaliteit heeft een aanzienlijke impact op het kwaliteit van leven, en beïnvloedt hierdoor het welzijn van gebouwgebruikers. Veiligheidsrisico’s zijn afhankelijk van de context van een asset. Daarom moeten deze risico’s specifiek worden bepaald op basis van een aantal variabelen, zoals de functie en locatie. In aanvulling hierop zijn veiligheidsrisico’s niet statisch en kunnen naarmate de tijd verstrijkt veranderen. Hierdoor is het beveiligingsadvies van bekwame professionals essentieel om de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen voor de asset te bepalen. Voor een asset moet worden bepaald hoe de aanpak van misdaadpreventie en beveiliging mogelijk kan leiden tot oneerlijke en uitsluitende resultaten en oplossingen. Daarbij stimuleert deze categorie om beleid en procedures voor de asset vast te stellen die de gebouwgebruikers beschermen én tegelijkertijd bijdragen aan de veiligheid en beveiliging van alle mensen en de omgeving.

Waarde van de credits

Credit Waarde
RSL 06 - Noodplannen en klimaat-gerelateerde fysieke risico’s
 • Zekerstellen dat de impact van calamiteiten wordt geminimaliseerd.
 • Streeft ernaar de gebouwgebruikers en de buurt veilig te houden gedurende incidenten.
 • Streeft ernaar het fysieke asset en de waarde van de asset gedurende de gebruiksfase te beschermen.
RSL 07 - Klimaat-gerelateerde transitie risico’s en kansen
 • Zekerstellen dat de impact van de beweging naar een koolstofarme economie minimaal is.
 • Reduceert het risico dat de asset zijn waarde verliest en een ‘stranded asset’ wordt.
 • Markeert kansen voor de asset gedurende de transitie naar een koolstofarme economie.
RSL 08 - Sociale risico’s en kansen
 • Zekerstellen dat er een begrip is van de sociale impact van klimaatverandering op de asset.
 • Benadrukt hoe de asset de sociale kansen van klimaatverandering kan maximaliseren.
RSL 09 - Brandveiligheid
 • Zekerstellen dat er een begrip is van het risico op brand in de asset, waarmee mogelijk levens worden gered.
 • Streeft naar de bescherming van het fysieke asset en de operationele waarde.
RSL 10 - Veiligheid risicobeoordeling
 • Verminderen van het risico op criminaliteit en mogelijk verzekeringskosten.
 • Verhoogt de waarde van het gebouw voor de bewoners.
 • Streeft ernaar het fysieke bezit en de bewoners te beschermen.