BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0

Context en waarde

Samenvatting

Deze categorie adresseert de preventie en de controle van vervuiling, die samenhangt met de locatie en het gebruik van de asset. Zo wordt een reductie van de impact op de omliggende buurt en ecologie, afkomstig van wateroverlast en emissies naar lucht, land en water gerealiseerd.

Context

De Verenigde Naties heeft ‘Goede gezondheid en welzijn’ tot één van haar Duurzame Ontwikkelingsdoelen gemaakt. Met als één van de subdoelen om ‘tegen 2030 in aanzienlijke mate het aantal sterfgevallen en ziekten te verminderen als gevolg van gevaarlijke chemicaliën en de vervuiling en besmetting van lucht, water en bodem’. BREEAM-NL draagt hieraan bij door de emissies van gebouwen in de gebruiksfase die impact op de lokale luchtkwaliteit hebben te beperken.

Lokale luchtkwaliteit
Een slechte luchtkwaliteit heeft een nadelig effect op mensen en andere organismen. Armere gemeenschappen worden vaak meer benadeeld door vervuiling, waarbij onderzoek heeft aangetoond dat dit levenslange gevolgen heeft op gezondheid en welzijn. Gassen zoals Stikstofoxiden (NOx) kunnen met andere gassen en milieukundige factoren (zoals zonlicht) reageren, waardoor nieuwe stoffen worden gevormd die een (grote) impact op gezondheid en welzijn hebben. Deze stoffen kunnen een sterk nadelig effect op de menselijke gezondheid hebben. Ze kunnen kankerverwekkend zijn, impact op de luchtwegen hebben (waaronder astma en andere bronchiale klachten), overgevoeligheid voor allergieën veroorzaken en zorgen voor een toename van hartaandoeningen.

Koudemiddelen
Breed omarmde koudemiddelen zijn belangrijke broeikasgassen. Deze middelen hebben een veel grotere impact op klimaatverandering en opwarming van de aarde dan koolstofdioxide (CO2). Hoewel koudemiddelen in veel kleinere aantallen vrijkomen, dragen ze desalniettemin overduidelijk bij aan de stijgende wereldwijde temperatuurstijging. Hierdoor is er meer aandacht voor strengere internationale regelgeving. Wereldwijde afspraken, zoals het United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 1992 en de verlenging hiervan en het Kyoto Protocol, verplicht ondertekenaars om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de meest schadelijke gassen te verbieden. De afspraken streven ernaar om op termijn te verschuiven naar een gebruik van koudemiddelen met een lage impact. Daarbij wil men in een tijdsbestek voorzien, waarin de meer krachtige koudemiddelen worden uitgefaseerd. Omdat de gassen veel gebruikt worden, is het essentieel om het gebruik ervan de beperken.

Het gebruik van CFK’s (Chloorfluorkoolstoffen) en HCFK’s (Hydrochloorfluorkoolwaterstoffen) als koudemiddelen is onder het Montreal Protocol uitgefaseerd. Deze substanties worden niet meer als koudemiddelen in nieuwbouw en in de meeste bestaande situaties gebruikt. Ze worden vaak vervangen door HFK’s, die minder schadelijk zijn voor de ozonlaag, maar wel 1.000 tot 9.000 keer meer capaciteit hebben om de atmosfeer op te warmen dan koolstofdioxide. Door het amendement van Kigali op het Montreal Protocol gaat de wereld HFK’s uitfaseren, waarbij de welvarende landen in 2019 zijn gestart. Een aantal lage-inkomenslanden start in 2023, waar anderen in 2028 starten. Het gebruik van HCFK’s blijft echter overduidelijk groeien, totdat de uitfasering is voltooid. Doordat 90% van de emissies van kou- demiddelen aan het eind van de levenscyclus vrijkomt, is een effectieve afvoer van de koudemiddelen cruciaal. BREEAM-NL ondersteunt deze agenda en stimuleert een snellere markttransformatie door marktwaarde voor assets met een lagere impact van koudemiddelen te creëren. Dit kan worden gerealiseerd door het volume of het gewicht en de impact van de gebruikte gassen te beperken, en door systemen voor te schrijven die lekkages van gassen in de atmosfeer detecteren en controleren.

Lekkages van koudemiddelen hebben impact op zowel het milieu als de financiële prestaties van de asset, net als op de doorlooptijd van apparatuur. Bovendien kunnen lekkages lijden tot beschadigde componenten van het systeem. Hoewel veel landen via regelgeving het testen op lekkages verplicht stellen en de reparatie van systemen van een bepaalde omvang gedurende onderhoud verplichten, is het essentieel om zo spoedig mogelijk te weten wanneer een lek heeft plaatsgevonden. Hiermee wordt de impact op het milieu geminimaliseerd, worden de operationele kosten beheerst en wordt de levenscyclus van de geïnstalleerde apparatuur gemaximaliseerd.

Waarde van de credits

Credit Waarde
POL 01 - Minimaliseren vervuiling van natuurlijke watergangen
  • Reduceert het risico van de vervuiling van lokale watergangen en mogelijke inbreuken op de milieuwetgeving.
  • Reduceert het risico op een verstopte riolering, zowel op locatie als in het bredere rioleringssysteem.
POL 02 - Opslagruimte chemische stoffen
  • Voorkomt schade aan lokale watergangen en mogelijke inbreuken op de milieuwetgeving, bij een chemische lekkage.
  • Minimaliseert het risico voor de personen op locatie.
POL 03 - Beperken lokale luchtvervuiling
  • Beperkt de impact op de lokale luchtkwaliteit en de menselijke gezondheid.
  • Beperkt de kosten van de naleving van de regelgeving door een continue en proactief onderhoud te stimuleren.
POL 04 - Impact van koudemiddelen
  • Beperkt de bijdrage aan klimaatverandering.
  • Beperkt de kosten van de naleving van de regelgeving door een continue en proactief onderhoud te stimuleren.
POL 05 - Automatische lekdetectie koudemiddelen
  • Het zekerstellen dat systemen efficiënt functioneren en de koeling leveren waarvoor ze zijn ontworpen.
  • Verhoogt de levensduur van het systeem en de marktwaarde door het gebruik van koudemiddelen met een lage impact.