BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0

1.4 BREEAM-NL In-Use

BREEAM-NL In-Use Woningen is een prestatiegerichte beoordelingsmethodiek voor de certificering van bestaande woningen. Voor het certificeren van utiliteitsgebouwen is een andere beoordelingsrichtlijn van BREEAM-NL In-Use beschikbaar. Zie hiervoor www.breeam.nl of neem contact op met DGBC.

Het hoofddoel van BREEAM-NL In-Use is het verminderen van negatieve impact van het gebruik van bestaande gebouwen op het milieu.

Klanten kunnen de prestatie van hun asset meten, evalueren en onderling of extern vergelijken op een onafhankelijke, kosteneffectieve en robuuste wijze. BREEAM-NL In-Use Woningen bestaat uit twee delen:

  1. Asset: Duurzaamheidsaspecten gerelateerd aan de locatie en bouwkundige en installatietechnische componenten. Denk hierbij aan de bereikbaarheid per OV, de energetische waarde en de technische staat van het gebouw.
  2. Beheer: Beoordeling van de wijze waarop het beheer van het gebouw is georganiseerd en wordt uitgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhouden van het gebouw en het monitoren en verbeteren van de duurzaam- heidsprestaties.

De uitkomst van een BREEAM-NL In-Use beoordeling is een gecertificeerde BREEAM-NL In-Use score, voor de delen waarvoor het assessment is doorlopen. Asset en Beheer kunnen afzonderlijk worden beoordeeld en gecertificeerd. Ze krijgen elk een afzonderlijke score, die de prestatie weergeeft voor de categorieën zoals genoemd in Tabel 2.

Het proces maakt het mogelijk om prestatieniveaus te benchmarken en biedt het platform voor het nemen van onderbouwde managementbeslissingen, waardoor de prestaties worden geoptimaliseerd. Door middel van voort- durende beoordelingen moedigt BREEAM-NL In-Use Woningen continue verbetering aan.

Tabel 1: BREEAM-NL In-Use Woningen categorieën

Categorie Doel

Management

Stimuleert een duurzame wijze van beheer tijdens de hele levenscyclus van het asset. Met deze categorie zorg je ervoor dat zowel technische als niet-technische gebouwgebruikers de juiste begeleiding krijgen voor het verbeteren van duurzame prestaties. Via deze categorie kun je duidelijke doelen stellen voor assets en PDCA cylcli bieden. Hierdoor kunnen processen naar de toekomst toe worden geoptimaliseerd.

Gezondheid

Stimuleert dat het asset een gezonde, veilige, comfortabele en toegankelijke omgeving voor gebouwgebruikers biedt, zowel binnen als buiten.

Energie

Stimuleert de vermindering van het energiegebruik door gebouwen met een lager energiegebruik en minder koolstofemissies tijdens het gebruik van het asset. Met deze categorie beoordeel je de inherente energie-efficiëntie van het gebouw, de geïnstalleerde onderhoudssystemen en de opwekkingscapaciteit voor hernieuwbare energie.

Transport

Stimuleert de beschikbaarheid van verbeterde toegang tot lokale voorzieningen en tot duurzame transportmiddelen, zoals openbaar vervoer, voor gebruikers van gebouwen. Met deze categorie maak je oplossingen mogelijk die tijdens de levensduur van het asset bijdragen aan een verminde- ring van het aantal autoritten, files en CO2-emissies.

Water

Stimuleert duurzaam waterverbruik tijdens de exploitatie van het asset en het perceel. Hiermee zorg je ervoor dat het asset zich richt op het identificeren van middelen om het drinkwater- verbruik (binnen en buiten) tijdens de gebruiksfase van het gebouw te verminderen. Bovendien minimaliseer je verliezen door lekkage.

Materiaalstromen

Stimuleert het behoedzaam en verantwoord gebruik van materiaalstromen. Om de gevolgen van het gebruik van grondstoffen te verminderen in de gebruiksfase, vereist deze categorie dat gebruikers rekening houden met de milieueffecten van hun activiteiten. De categorie moedigt gebruikers aan om het gebruik van grondstoffen te evalueren in het kader van een circulaire economie. Ook stimuleert het hen om te gaan met afval in overeenstemming met de afvalhiër- archie.

Bestendigheid

Moedigt aan om de blootstelling van het asset aan een scala van risico’s inzichtelijk te maken. Voorbeelden zijn klimaatgerelateerde fysieke risico's, plaatselijke vervuiling van waterlopen, aanzienlijke materiële schade en fysieke beveiliging. Door het proactieve beheer van deze risico’s kun je de impact ervan minimaliseren en een spoedig herstel garanderen.

Landgebruik en Ecologie

Stimuleert bewustwording van de huidige en potentiële ecologische waarde van het asset en het perceel, en de potentiële impact die het gebruik van het asset heeft op deze waarde. Zo kun je langetermijnstrategieën opstellen, waaronder die voor beheer en onderhoud, die de ecologische waarde van je asset in de toekomst beschermen en versterken.

Vervuiling

Stimuleert de preventie en beheersing van zowel lucht- als waterverontreiniging, door gebruik van het asset en het perceel. Moedigt het proactief beheersen van de transitierisico’s naar duurzame koelmiddelen aan, en het verminderen van het risico op vervuiling van de buurt
en omgeving.