BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0

4.3 Te hanteren principes voor bewijsmateriaal

Staat specifiek bewijs gedefinieerd en vermeld onder 'Bewijsmateriaal' binnen de credit? Dan moet dit worden beoordeeld door de BREEAM-NL In-Use Assessor.

Wordt er geen specifiek bewijsvermeld? Dan betekent dit dat er mogelijk een aantal verschillende soorten ‘algemene’ type bewijslast nodig zijn. Bekijk hiervoor Tabel 11.

Bij het vaststellen van de geschiktheid van het algemene bewijsmateriaal voor een credit, moet de Assessor de principes zoals gesteld in Tabel 10 hanteren, en, voorzover van toepassing, de richtlijnen uit paragraaf 4.4 ‘robuustheid van bewijsmateriaal’.

Voldoet het bewijsmateriaal hieraan, dan is het toelaatbaar voor het assessment en de kwaliteitscontrole door DGBC. De onderstaande principes zijn niet in een hiërarchische volgorde beschreven. Ze zijn allemaal even belangrijk bij het vaststellen van de toelaatbaarheid van het bewijsmateriaal.

Tabel 10: Principes bewijsmateriaal

Principe Doel Te stellen vraag
1 - Bewijs aangeleverd voor alle criteria voor alle credits die worden nagestreefd
Bewijs moet aantonen dat ALLE relevante criteria
en subcriteria voor de gekozen antwoordoptie
binnen de credit worden behaald.
Volledigheid Worden alle criteria en subcriteria gedekt?
2 - Eenduidig assessment
Het assessment moet aantonen dat op eenduidige wijze wordt voldaan. Bewijs (en toelichtingen) moet helder maken aan de toetsende partij dat aan de vereisten wordt voldaan. Vergelijkbaarheid van 
onafhankelijke beoordeling
Komt een derde partij (bijvoorbeeld DGBC) op basis van het bijgevoegde bewijsmateriaal tot dezelfde beoordeling?
3 - Robuust
Altijd zeker stellen dat het geselecteer- de bewijsmateriaal robuust en relevant is voor het assessment. Het geselec- teerde bewijsmateriaal bevat alle relevante basisinformatie(zie paragraaf 4.4 voor een nadere toelichting). Het bewijs is aantoonbaar robuust en van een betrouwbare bron. Is dit de meest robuuste vorm van bewijs die beschikbaar is om aan te tonen dat wordt voldaan aan de vereisten? Bevat het bewijs alle relevante basisinformatie? Is het volledig contro- leerbaar?
3 - Gebruik beschikbare en bestaande informatie
Maak gebruik van beschikbare en bestaande informatie om aan te tonen dat wordt voldaan. In de meeste gevallen zou bewijsmateriaal niet ‘gecreëerd’ hoeven te worden voor een BREEAM-NL In-Use assessment. Door gebruik te maken van bestaand en beschikbaar bewijs, worden tijd en kosten geminimaliseerd. Is bewijsmateriaal dat aan de eerdere principes voldoet al aanwezig en bruikbaar?