BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0

Context en waarde

Samenvatting

Deze categorie beschouwt de blootstelling van de asset aan fysieke risico’s (inclusief risico’s die gerelateerd zijn aan klimaatverandering), klimaat gerelateerde transitie- en sociale risico’s en kansen, lokale vervuiling van afstromend water, schade aan materialen en risico’s voor de fysieke veiligheid.
Aan de hand van deze risico’s wordt een proactieve aanpak voor het minimaliseren van deze risico’s gestimuleerd. Zo beperk je de impact tot het minimum identificeert kansen om de bestendigheid van de asset en de omgeving waarin deze ligt te verhogen. Bovendien borg je daarmee een spoedig herstel. Deze categorie legt de nadruk op de paraatheid en de reactie bij rampen. Daarnaast vind je de aspecten die nader bijdragen aan een bredere bestendigheid van de asset en de omliggende buurt ook in elke categorie van deze richtlijn terug.

Context

Doel 11 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties focust op ‘Duurzame steden en gemeenschappen’, met als één van de onderliggende doelen om ‘tegen 2030 het aantal doden en getroffenen aanzienlijk te verminderen en in aanzienlijke mate de rechtstreekse economische impact op het bruto binnenlands product door rampen te beperken, met inbegrip van water gerelateerde rampen’.

Overstromingsrisico
Wereldwijd hebben vele woningen en appartementencomplexen een significant risico op overstromingen, dat wil zeggen dat er elk jaar een hogere kans is dan 1 op 75 op overstromingen. Afgezien van de initiële effecten van overstromingen, is er aanzienlijke inzet (tijd en kosten) nodig om gebouwen te reinigen, repareren en voor gebruik te heropenen, zodra het water is afgevoerd. Dit verstoort het leven van mensen in steeds grotere mate, en kan kostbaar, tijdintensief en stressvol zijn om mee om te gaan. De eerste stap om het risico te beheersen is inzicht te verkrijgen in het overstromingsrisico voor de asset.

Natuurrampen
Alle gebouwen worden blootgesteld aan een scala aan natuurrampen. Deze kunnen een aanzienlijke impact op de asset en de bewoners hebben. Door te begrijpen aan welke natuurrampen de asset wordt blootgesteld, kun je beleidsmaatregelen implementeren om de impact te minimaliseren. Zo kan een spoedig herstel naar ‘business as usual’ worden verzekerd.

Bestendigheid
Blootgestelde gebouwdelen of terreininrichting kunnen schade oplopen door veroudering en slijtage. Dit kan gedurende de levenscyclus van de asset resulteren in onnodig materiaalgebruik en productie van afval. Dit kan geminimaliseerd worden door risicogebieden te identificeren en uit te faseren en door beschermingsmaatregelen te nemen.

Veiligheid
Het gevoel van veiligheid is essentieel voor de gezondheid en productiviteit van gebouwgebruikers. De angst voor criminaliteit heeft een aanzienlijke impact op de kwaliteit van leven, en beïnvloedt het welzijn van gebouwgebruikers. De aanwezigheid van een alarmsysteem kan bijdragen aan comfort en enige weerbaarheid.

Waarde van de credits

Credit Waarde
RSL 01 - Overstromingsrisicobeoordeling
  • Stimuleert een beter begrip van de risico’s op overstromingen en wateroverlast op de asset.
  • Maakt het mogelijk passende mitigatiemaatregelen te implementeren, zodat zowel de asset als de gebouwgebruikers worden beschermd.
RSL 02 - Maatregelen vermindering afstromend hemelwater
  • Reduceert het risico op overstromingen stroomafwaarts en voorkomt problemen met stilstaand water op het perceel.
RSL 03 - Risicobeoordeling van natuurrampen
  • Stimuleert een beter begrip van de risico’s van natuurrampen voor de asset.
  • Maakt het mogelijk passende mitigatiemaatregelen in te voeren, zodat zowel de asset als de gebouwgebruikers worden beschermd.
RSL 04 - Beschermende maatregelen tegen beschadigingen
  • Voorkomt schade aan gebouwdelen en reduceert onderhoudskosten en tijd.
  • Behoudt en versterkt de waarde van het gebouw, terwijl gebouwgebruikers worden beschermd.
RSL 05 - Alarmsystemen
  • Beschermt gebouweigenaren en gebouwgebruikers tegen blijvende verliezen.