BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

6. Begrippenlijst

Onderstaande definities hebben betrekking op de wijze waarop de begrippen toegepast zijn in voorliggende beoordelingsrichtlijn.

Assessment

Het proces waarmee een geregistreerd BREEAM-NL In-Use Assessor de duurzaamheidsprestaties van een project beoordeelt op basis van de desbetreffende documenten voor het BREEAM-NL In-Use schema. Een assessmentproces start formeel op het moment van registratie van het project in de DGBC-Assessmenttool, en eindigt na akkoord op de steekproefsgewijze controle door de DGBC van het assessmentrapport van de assessor. 

Assessor

Door de DGBC geregistreerde en op de website vermelde persoon die is opgeleid in, en gekwalificeerd is voor, het uitvoeren van assessments krachtens een BREEAM-NL schema. Een registratie heeft een beperkte geldigheidsduur en dient op gezette tijden volgens de voorschriften verlengd te worden. Een geregistreerd assessor is altijd werkzaam bij een licentie houdende organisatie. Alleen geregistreerde assessoren mogen assessmentrapporten indienen. De assessor dient te allen tijde onafhankelijk te zijn ten opzichte van het door hem/haar beoordeelde project.

Asset (het te beoordelen gebouw/gebouwdeel)

Het asset kan worden gedefinieerd als `het onderwerp van beoordeling` en kan bestaan uit een geheel gebouw inclusief terrein, een verdieping van een gebouw of een kleiner deel van een gebouw. De opdrachtgever definieert het asset door een beschrijving te geven bij registratie. Gaat het om een deel van het gebouw, dan dient men dat te allen tijde in de communicatie te benoemen. 

Beoordeling

Een beoordeling bestaat uit drie delen: Asset, Beheer en Gebruik. Het staat een opdrachtgever vrij om slechts een, twee of drie beoordelingen te doen. Op het certificaat worden wel alle drie de delen benoemd, om de onderlinge samenhang te benadrukken.

Bewijslast

Onder bewijslast staat de daadwerkelijk in te dienen informatie of documentatie beschreven. Deze informatie heeft betrekking op het te certificeren onderdeel. 

Certificaat

Een  certificaat  kan  worden  uitgereikt  als  een  onafhankelijke  derde  partij  (door  DGBC  erkend  als BREEAM-NL In-Use assessor)  de  ingevoerde  gegevens  heeft  gecontroleerd  en  het  asset  heeft geïnspecteerd volgens de vereisten vermeld in deze beoordelingsrichtlijn en in de BREEAM-NL Gebruikershandleiding, die te vinden is op www.breeam.nl onder ‘Processen en procedures’.

Expert

Door de DGBC opgeleide persoon die gekwalificeerd is om opdrachtgevers, andere betrokken partijen en assessoren tijdens het assessmentproces bij te staan en een compleet en correct BREEAM-NL-projectdossier op te bouwen. De BREEAM Expert heeft geen formele rol die vereist is in het certificeringsproces. Een expert mag, en zal doorgaans, een relatie hebben met de opdrachtgever, bijvoorbeeld als vaste of tijdelijke werknemer, en zal het team doorgaans adviseren om de creditscore te optimaliseren. Een expert mag een assessment registreren, maar mag geen assessmentrapport bij DGBC ter controle indienen. 

Eigenaar

De partij die het gebouw of gebouwdeel (asset) in eigendom heeft.

Functiegebied*

Gebruiksgebied of een gedeelte daarvan, waar de voor die gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten, niet zijnde het verblijven, plaatsvinden.

Functieruimte*

In een functiegebied gelegen ruimte.

Gebouwgebruiker

Alle gebruikers van het gebouw.Hieronder vallen onder andere medewerkers, huurders, patiënten, studenten en bezoekers. Richt de vraag zich alleen op bijvoorbeeld medewerkers of bezoekers , dan wordt dit in de vraag gespecificeerd.

Verblijfsgebied

Gebruiksgebied of een gedeelte daarvan voor het verblijven van personen gedurende ten minste een gemiddelde periode van 30 minuten per dag. Een verblijfsgebied voldoet aan de minimumcriteria voor oppervlakte en hoogte uit het Bouwbesluit.

Verblijfsruimte

In een verblijfsgebied gelegen ruimte voor het verblijven van personen gedurende ten minste een gemiddelde periode van 30 minuten per dag. 

Zelf-assessment

Het zelf invoeren of laten invoeren van de gebouwgegevens in de assessmenttool. Dit leidt niet tot een certificaat. De scores die uit deze zelf-assessment komen, mogen niet gepubliceerd of gebruikt worden voor externe doeleinden in combinatie met de merknamen BREEAM, BREEAM-NL Nieuwbouw, BREEAM-NL In-Use of DGBC. Dit, omdat het een score betreft die niet door een onafhankelijke derde partij (een BREEAM-NL  In-Use assessor) is beoordeeld en vastgesteld. Pas na beoordeling door een BREEAM-NL In-Use assessor kan worden gecertificeerd.

* Er wordt niet naar functiegebied verwezen, maar de definitie hiervan is ter verduidelijking opgenomen als tegenstelling  van verblijfsgebieden/ruimten. Verblijfsgebied en –ruimte verwijzen alleen naar gebieden of ruimten waar de kenmerkende activiteit het verblijven van personen is. En dus niet naar een gebied of ruimte waar het verblijven van personen als onderdeel van de kenmerkende activiteiten een onderschikte rol speelt. Want dat valt onder functiegebied- en ruimte.