BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0

5.3 Geldigheidsduur certificaten

Het BREEAM-NL In-Use certificaat is een jaar geldig. Dit betekent een verplichting om het asset elk jaar te herbeoordelen om het certificaat zijn geldigheid te laten behouden. Op de BREEAM-NL projectenwebsite (www.breeam.nl/projecten) en in de Assessmenttool (https://www.assessmenttool.nl) wordt gepubliceerd tot wanneer het certificaat geldig is. 

Vinden er bij het gecertificeerde gebouw(deel) geen grote wijzigingen in negatieve zin plaats, dan kan het certificaat worden verlengd. Dit is het geval als de actuele score op elk van de afzonderlijk gecertificeerde delen (Asset, Beheer en/of Gebruik), minder dan 5% naar beneden afwijkt. De verlenging kan maximaal twee keer voor een periode van een jaar plaatsvinden. Voor het verlengen van een BREEAM-NL In-Use certificaat moet de opdrachtgever hebben vastgesteld en bevestigd dat er geen grote wijzigingen in negatieve zin hebben plaatsgevonden. Het beoordelen van het al dan niet optreden van grote wijzigingen, moet tegen dezelfde versie van de beoordelingsrichtlijn gebeuren als waar tegen is gecertificeerd. In het geval dat de afwijking op een verlengingsmoment meer dan 5% in negatieve zin bedraagt en uiterlijk binnen drie jaar na uitgifte van het certificaat, moet het asset opnieuw worden gecertificeerd (hercertificeren).

In de situatie waarbij er geen grote wijzingen in negatieve zin plaatsvinden, ziet het verlengen en (her)certificeren er als volgt uit:

  • Jaar 1: Initiële certificering
  • Jaar 2: Verlengen certificaat
  • Jaar 3: Verlengen certificaat
  • Jaar 4: Hercertificeren

Vervalt een certificaat bijvoorbeeld omdat het niet wordt verlengd of omdat er geen hercertificering plaatsvindt, dan wordt het certificaat formeel ongeldig verklaard. Op dat moment is het niet meer toegestaan om het BREEAM-NL logo te gebruiken. 

Het is niet vereist om meerdere delen (Asset, Beheer of Gebied) te certificeren. Er kan voor worden gekozen om alleen 1 of 2 delen te certificeren. Op het certificaat worden altijd alle drie de delen vermeld, ook als niet alle delen zijn behaald. Als er op een later moment delen worden toegevoegd, moet het reguliere certificeringsproces voor alle te certificeren delen van het asset opnieuw worden doorlopen.