BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 v1.0

2.6 Overige gebouwtypen

Overige gebouwtypen/BREEAM-NL

Bespoke Met deze versie kun je geen andere gebouwtypen beoordelen, dan de typen die je in de tabel 2 vindt onder “scope van deze BRL”. Wil je gebouwtypen beoordelen die buiten de scope van deze beoordelingsrichtlijn vallen en onder de kop “bespoke” zijn geplaatst, dan moet een maatwerkprocedure (bespoke) worden aangevraagd. In dat geval bekijkt DGBC, met inspraak van het ontwerpteam, welke credits en eisen uit deze beoordelingsrichtlijn relevant zijn voor dat specifieke gebouw, en welke er nog ontbreken. Zo wordt er een beoordelingsrichtlijn ontwikkeld die alleen voor dat project geldt. Is er voldoende ervaring opgedaan met een nieuw gebouwtype? Dan kan DGBC dit toevoegen aan de beoordelingsrichtlijn.

Beschikt het gebouw over ruimte(n) met gezamenlijk minder dan 5% van het BVO, kleiner dan 200 m2, die functie(s) vervullen die niet standaard onder de scope van de beoordelingsrichtlijn vallen? Dan kunnen deze functie(s) buiten beschouwing worden gelaten. DGBC beoordeelt of dit het geval is, afhankelijk van de projectspecifieke situatie én de impact die de functie(s) heeft/hebben op het totaal. De situatie, inclusief onderbouwing, moet worden voorgelegd aan DGBC voor een uitspraak. Aan de Bespoke procedure zijn extra kosten verbonden. Die zijn afhankelijk van de complexiteit van het gebouw, de functie(s) en de bijzonderheden en criteria met betrekking tot duurzaamheid. Neem voor meer informatie contact op met DGBC (helpdesk@dgbc.nl).

Mixed-use/gecombineerd gebruik

Gebouwen die meerdere van de genoemde gebruiksfuncties combineren, kun je ook met deze beoordelingsrichtlijn beoordelen. Een kantoorgebouw met kantine is bijvoorbeeld een ‘mixed-use’ gebouw Kantoorfunctie + Bijeenkomstfunctie. In de assessmenttool kun je aangeven hoeveel m2 van iedere gebouwfunctie is opgenomen.

Is er sprake van ‘mixed-use’, dan stelt de richtlijn bij specifieke credits andere eisen voor de verschillende gebouwfuncties. Of er wordt om aanvullende informatie gevraagd. De weging van scores voor verschillende gebouwfuncties wordt dan naar rato van het BVO van elke functie beoordeeld. In onderstaande paragrafen vind je per functietype meer informatie over ‘mixed-use’. Zijn gebruiksfuncties niet standaard beschikbaar in BREEAM-NL Nieuwbouw, dan kun je deze mogelijk (laten) beoordelen op basis van de hoofdfunctie van het gebouw, of mogelijk leidt dit tot een mixed-use standaard/bespoke. Twijfel jij, of twijfelt je Assessor hierover, neem dan op met DGBC.

Credits onder te verdelen naar functie

Het merendeel van de credits is van toepassing op het gehele gebouw en terrein. In tabel 6 vind je een lijst met credits die functiespecifiek kunnen zijn, en niet van toepassing op het gebouw/terrein als geheel.

Vergelijkbare gebouwen binnen een grotere ontwikkeling

Je kunt een aantal afzonderlijke maar vergelijkbare utiliteitsgebouwen, of individuele eenheden binnen een grotere gebouwontwikkeling, beoordelen binnen één BREEAM-NL Assessment. Neem hiervoor contact op met DGBC via helpdesk@dgbc.nl.

Datacenters

Datacenters worden beoordeeld met BREEAM-NL Nieuwbouw Datacenters 2012.