BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 v1.0

1.7 Hoe BREEAM-NL Nieuwbouw te gebruiken

Met deze BREEAM-NL beoordelingsrichtlijn:

 • Kunnen gekwalificeerde en licentiehoudende BREEAM-NL Assessoren een BREEAM-NL assessment afronden en een eindkwalificatie behalen.
 • Kan DGBC een Quality Assurance (QA) beoordeling laten uitvoeren op de assessmentrapportage van een Assessor, in lijn met de procedures die zijn opgesteld.
 • Krijgen BREEAM-NL Experts hulp bij ondersteuning van projectteams met het definiëren, monitoren en succesvol bereiken van de gewenste eindkwalificatie.
 • Hebben opdrachtgevers en projectteams een referentie in handen, hoe het beoogde gebouw met BREEAM-NL wordt getoetst.


De beoordelingsrichtlijn is opgedeeld in zes delen:

 • Introductie in BREEAM.
 • Scope van BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 - Score en kwalificatie.
 • Bewijsmateriaal voor BREEAM-NL Nieuwbouw.
 • Leeswijzer.
 • Assessment criteria.
 • Bijlagen.


Het onderdeel 'Scope' beschrijft soorten gebouwen, gebruiksfuncties en stadia van beoordeling waarop je dit BREEAM-NL keurmerk kunt toepassen. Opdrachtgevers en BREEAM-NL Assessoren kunnen deze scope gebruiken, om te controleren of het juiste BREEAM-NL keurmerk is toegepast voor het specifieke project.

Het onderdeel 'Score en kwalificatie' illustreert hoe je de beoordeelde prestaties van een gebouw meet en beoordeelt. Het schetst de wegingspercentages per categorie, de minimale scores per eindkwalificatie, minimale vereisten en de verplichte credits. Het bevat ook een beschrijving van de credits per gebruiksfunctie, inclusief Innovatiecredits. Hierbij zie je hoe de prestaties hiertegen worden berekend en uitgedrukt in de BREEAM-NL kwalificatie.

Vastgoedprojecten, het gerealiseerde gebouw en bouwkavel beoordeel je in de ontwikkel- en opleverfasen, op basis van onderwerpen in de volgende categorieën:

 • Management.
 • Gezondheid.
 • Energie.
 • Transport.
 • Water.
 • Materialen.
 • Afval.
 • Landgebruik en ecologie.
 • Vervuiling.

Elke categorie en elk onderwerp (genaamd ‘credit’) is in deze beoordelingsrichtlijn in detail uitgewerkt. Voor elke credit zijn duurzaamheidsdoelstellingen gedefinieerd en criteria waaraan moet worden voldaan. Wanneer aantoonbaar en herleidbaar aan de criteria is voldaan, kan de Assessor punten toekennen.

De duurzaamheidsdoelstellingen stijgen uit boven het wettelijk minimum zoals vastgelegd in het Bouwbesluit of andere wet- en regelgeving. BREEAM-NL-certificering is daarom ‘bovenwettelijk’ en is dan ook een vrijwillige keus van de opdrachtgever. De doelstellingen zijn gebaseerd op actuele praktijkrichtlijnen (best practices). Er is bij de meeste onderwerpen (credits) keuzevrijheid. Zo kunnen ontwikkel- en bouwteams zelf kiezen voor welke credits zij de punten willen behalen, om de beoogde totaalscore op te bouwen. Voor een aantal criteria geldt een minimumstandaard die je moet behalen, wil je op een bepaalde totaalscore uitkomen. Dit zijn minimale vereisten en verplichte punten.

Elke BREEAM-NL credit is hetzelfde opgebouwd. Deze beschrijft de criteria en doelen waaraan een project moet voldoen, om in aanmerking te komen voor de aan de credit gekoppelde punten. Voor een verdere beschrijving van de structuur van een credit: zie Hoofdstuk 5 Leeswijzer.

Als alle credits binnen een categorie zijn beoordeeld, dan kan de beoordelaar een categoriescore vaststellen. Vervolgens past deze een categorieweging toe (zie hieronder). De gewogen categoriescores worden opgeteld. Deze geven een totaalscore, waarbij eventueel nog aanvullende scores komen voor toegekende innovatiecredits en zogenoemde ‘exemplary performances,’ ofwel buitengewone prestaties. Deze totaalscore leidt uiteindelijk tot een kwalificatie: bijvoorbeeld Good, Excellent, Outstanding.

De beoordeling van een project resulteert in een definitief rapport en een BREEAM-NL certificaat, als je aan alle voorwaarden in de BREEAM-NL Gebruikershandleiding hebt voldaan. In deze handleiding vind je de duurzaamheidsprestaties van het beoordeelde gebouw, gerangschikt per categorie.

​​​​​​​Voor een volledig certificeringstraject van een project ben je verplicht de BREEAM-NL Gebruikershandleiding te hanteren. Daarin staat dat een onafhankelijke beoordeling moet worden uitgevoerd door een BREEAM-NL Assessor, en dat DGBC vervolgens een kwaliteitscontrole (QA – Quality Assurance) uitvoert op het door de Assessor ingeleverde rapport. De gebruikershandleiding is te vinden bij 'Downloads - Handleidingen'.