BREEAM-NL In-Use Duurzame huisvesting en Bedrijfsvoering

4.3 Te hanteren principes voor bewijsmateriaal

Staat specifiek bewijs gedefinieerd en vermeld onder 'Bewijsmateriaal' binnen de credit? Dan moet de BREEAM-NL In-Use Assessor dit beoordelen.

Wordt er geen specifiek bewijs vermeld? Dan betekent dit dat er mogelijk een aantal verschillende soorten ‘algemene’ gebouwgegevens zijn. Deze ‘algemene’ gebouwgegevens kan de BREEAM-NL In-Use Assessor gebruiken om naleving aan te tonen.

Bij het vaststellen van de geschiktheid van het algemene bewijsmateriaal voor een credit, moet de Assessor de principes zoals gesteld in Tabel 9 hanteren en, indien van toepassing, de richtlijnen uit paragraaf 4.4 ‘robuustheid van bewijsmateriaal’.

Voldoet het bewijsmateriaal hieraan, dan is het toelaatbaar voor het assessment en de kwaliteitscontrole door DGBC. De onderstaande principes zijn niet in een hiërarchische volgorde beschreven. Ze zijn allemaal even belangrijk bij het vaststellen van de toelaatbaarheid van het bewijsmateriaal.

Tabel 9: Principes bewijsmateriaal

Principe Doel Te stellen vraag
1 - Bewijs aangeleverd voor alle criteria voor alle credits die worden nagestreefd
Bewijs moet aantonen dat ALLE relevante criteria
en subcriteria voor de gekozen antwoordoptie
binnen de credit worden behaald.
Volledigheid

Zijn alle criteria en sub-criteria gedekt? Is er rekening gehouden met alle relevante begrippen en definities?

2 - Eenduidig assessment
Het assessment moet aantonen dat op eenduidige wijze wordt voldaan. Bewijs (en toelichtingen) moet helder maken aan de toetsende partij dat aan de vereisten wordt voldaan.

Onafhankelijke, eenduidige toetsing

Zou een derde partij (zoals DGBC) tot dezelfde beoordeling komen op basis van het aangeleverde bewijs?

3 - Robuust
Altijd zeker stellen dat het geselecteer- de bewijsmateriaal robuust en relevant is voor het assessment. Het geselecteerde bewijsmateriaal bevat alle relevante basisinformatie(zie paragraaf 4.4 voor een nadere toelichting).

Aantonen dat het bewijs robuust en van een betrouwbare bron afkomstig is.

Is het bewijs robuust genoeg om aantoonbaar te maken dat er aan de criteria wordt voldaan, op basis van het oordeel van de Assessor? Omvat het bewijs alle relevante basisinformatie? Is de herleidbaarheid van het bewijs te achterhalen?

3 - Gebruik beschikbare en bestaande informatie
Maak gebruik van beschikbare en bestaande informatie om aan te tonen dat wordt voldaan. In de meeste gevallen zou bewijsmateriaal niet ‘gecreëerd’ hoeven te worden voor een BREEAM-NL In-Use assessment.

Beperken van bewijslast en reduceren van tijd en kosten.

Toont bestaand bewijsmateriaal aan dat er al wordt voldaan aan de criteria van de nagestreefde credits?