BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

1.4 BREEAM-NL Gebied

BREEAM-NL Gebied is een prestatiegerichte beoordelingsmethode en een certificeringssysteem voor gebieden waar een ontwikkeling of herontwikkeling plaatsvindt. Het BREEAM-NL Gebied schema beschouwt duurzaamheid in brede zin (holistische benadering). Dit betekent dat gebieden met BREEAM-NL Gebied worden beoordeeld op een breed scala aan onderwerpen, dat terugkomt in de 6 verschillende categorieën: management, synergie, bronnen, ruimtelijke kwaliteit, welzijn en welvaart en gebiedsklimaat. 

De uitkomst van een BREEAM-NL Gebied beoordeling is een gecertificeerde BREEAM-NL Gebied score. Deze score toont de prestatie van het gebied op de verschillende categorieën, zoals in Tabel 1 weergegeven. Hiermee kunt u zowel op totaalscore als op categoriescore de prestatie vergelijken met andere gebieden. Bovendien krijgt u inzicht op basis waarvan u de duurzaamheidsprestatie kunt optimaliseren.

Tabel 1: BREEAM-NL Gebied categorieën

Categorie Doel
Management Het (her)ontwikkelingsproces wordt op een maatschappelijk verantwoorde manier ingericht. Zodanig dat samen met stakeholders kan worden gekomen tot de realisatie van zoveel mogelijk duurzaamheidsmaatregelen. 
Synergie Het bereiken van economische, ecologische en sociale meerwaarde op basis van een integrale samenhang van de gebiedseigen kwaliteiten. 
Bronnen Het verminderen van de CO2-uitstoot en efficiënt gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. 
Ruimtelijke Ordening Het maximaliseren van veiligheid, milieukwaliteit, ecologische kwaliteit en efficiënt landgebruik. 
Welzijn en Welvaart  Het bereiken van een veilige, aantrekkelijke en sociaal samenhangende omgeving en een gezonde economie. 
Gebiedsklimaat Het bereiken van een gezonde en toekomstbestendige fysieke leefomgeving.

Binnen elke categorie wordt een gebied op verschillende aspecten (‘credits’) beoordeeld. In deze beoordelingsrichtlijn zijn deze credits in detail uitgewerkt.