BREEAM-NL Gebied 2018 v1.0

1. Inleiding

BREEAM-NL Gebied 2018

Keurmerk voor duurzame gebiedsontwikkeling en herontwikkeling

Beoordelingsrichtlijn gebied 2018 versie 1.0

September 2018

Over DGBC en BREEAM    

Stichting Dutch Green Building Council

De Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke stichting die het BREEAM-NL duurzaamheidkeurmerk heeft ontwikkeld voor de gebouwde omgeving in Nederland. Zij verstrekt certificaten aan projecten waarvan de mate van duurzaamheid is beoordeeld volgens vooraf gestelde criteria, vastgelegd in een Beoordelingsrichtlijn (BRL). De BREEAM-NL familie van keurmerken is gebaseerd op de internationale BREEAM familie. De internationale keurmerken zijn ontwikkeld door de BRE in Engeland (zie verder onder BREEAM).

DGBC wordt in haar activiteiten ondersteund door een groot aantal organisaties die allen een duurzaamheidsambitie hebben en de doelstelling van DGBC onderschrijven. Deze participanten zijn actief betrokken bij de ontwikkeling en de voortdurende verbetering.

Meer informatie over DGBC vindt u op onze website www.dgbc.nl.
In de voorliggende beoordelingsrichtlijn, genaamd BREEAM-NL Gebied 2018 versie 1.0, vindt u alle informatie over de Nederlandse versie van het keurmerk voor ontwikkelen en herontwikkelen van gebieden. 

BREEAM

Het keurmerk BREEAM staat voor ‘Building Research Establishment Environmental Assessment Method’. In 1990 is het instrument gelanceerd in Groot Brittannië. Daarmee is BREEAM het eerste wereldwijd toepasbare meetinstrument voor de beoordeling van de duurzaamheid van projecten in de gebouwde omgeving. 

Schemabeheer

BREEAM-NL wordt ontwikkeld en beheerd door DGBC onder licentie van BRE Global. Nederland is formeel door de BRE erkend als ‘National Scheme Operator’ (Schemabeheerder) en is als enige partij in Nederland gerechtigd dit keurmerk te beheren.

DGBC is als Schemabeheerder verantwoordelijk voor de inhoud en het goed functioneren van de BREEAM-NL Beoordelingsrichtlijnen. De interne organisatie is verdeeld in een projectbureau, een bestuur en een onafhankelijk College van Deskundigen (CvD). Het CvD heeft als primaire taak het bewaken van de kwaliteit en het functioneren van de BREEAM-NL schema’s. Het CvD stelt zich onafhankelijk op ten opzichte van zowel projectbureau als bestuur. Zowel het CvD als het bestuur zijn (onbezoldigd) samengesteld op basis van het ‘all parties concerned’ principe en vertegenwoordigen de relevante belanghebbende partijen. Daarnaast worden partijen geraadpleegd via schema specifieke adviesgroepen en thema specifieke werkgroepen.

De gebruikershandleiding voor BREEAM-NL assessments is stapsgewijs beschreven hoe projecten worden gecertificeerd op basis van de BREEAM-NL keurmerken. Ook is beschreven hoe de onafhankelijkheid van de toetsing is geborgd. De meest recente versie van deze handleiding is te vinden op www.breeam.nl.