BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v1.01

1. Inleiding

Keurmerk voor duurzame vastgoedobjecten

Beoordelingsrichtlijn 2014 versie 1.01 september 2014

Over DGBC en BREEAM

Stichting Dutch Green Building Council De Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke stichting die het BREEAM-NL duurzaamheidkeurmerk heeft ontwikkeld voor Nederlandse gebouwen, gebieden en infrastructuur. Zij verstrekt certificaten aan projecten waarvan de mate van duurzaamheid is beoordeeld volgens vooraf gestelde criteria die zijn vastgelegd in een Beoordelingsrichtlijn (BRL). De BREEAM-NL familie van keurmerken is volledig gebaseerd op, en volgt in zeer grote mate, het internationale BREEAM, ontwikkeld door de BRE in Engeland (zie verder onder BREEAM).
In de voorliggende beoordelingsrichtlijn, genaamd BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie, vindt u alle informatie over de Nederlandse versie van het keurmerk voor nieuw ontwikkelde of gerenoveerde gebouwen. Het keurmerk voor bestaande gebouwen is genaamd BREEAM-NL In-Use, voor sloop BREEAM-NL Sloop en Demontage en dat voor gebiedsontwikkeling heet BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling. Dit document behandeld uitsluitend BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. Het is van groot belang het schema te kiezen dat past bij uw project; neemt u bij twijfel contact op met DGBC.
Voor meer informatie over BREEAM-NL en de keurmerken kunt u terecht op www.breeam.nl.

BREEAM

Het keurmerk BREEAM staat voor ‘Building Research Establishment Environmental Assessment Method’ en is een meetinstrument voor de beoordeling van de duurzaamheid van projecten. Bij het beoordelen van bestaande gebouwen kunnen, naast het gebouw zelf, ook het beheer en het gebruik van dat gebouw meegenomen worden. BREEAM is in 1991 ontwikkeld door het Centre for Sustainable Construction, onderdeel van het Engelse Building Research Establishment Global (BRE Global Engeland).

Schemabeheer

BREEAM-NL wordt ontwikkeld en beheerd door DGBC onder licentie van BRE Global Ltd. Nederland is formeel door de BRE erkend als ‘National Scheme Operator’ (Schemabeheerder) en is derhalve als enige partij in Nederland gerechtigd dit keurmerk beheren.
DGBC is als Schemabeheerder verantwoordelijk voor de inhoud en het goed functioneren van de BREEAM-NL Beoordelingsrichtlijnen. De interne organisatie is daartoe verdeeld in een projectbureau, een bestuur en een onafhankelijk College van Deskundigen (CvD). Het CvD heeft als primaire taak het bewaken van de kwaliteit en het functioneren van de BREEAM-NL schema’s. Het CvD stelt zich daartoe onafhankelijk op ten opzichte van zowel projectbureau als bestuur. Zowel het CvD als het bestuur zijn -onbezoldigd- samengesteld op basis van het ‘all parties concerned’ principe en vertegenwoordigen derhalve de relevante belanghebbende partijen.
Om de onafhankelijkheid van toetsing te borgen wordt voor de BREEAM-NL keurmerken een drie-partijencertificeringsysteem gehanteerd. Het project (gebouw, gebied, infra-werk) bouwt het dossier op en onderbouwt de beoogde score met bewijsmateriaal; een onafhankelijk assessor toetst de juistheid en volledigheid van het dossier en stelt de kwalificatie van het project vast; DGBC toetst steekproefsgewijs het werk van de assessor.
DGBC wordt in haar activiteiten ondersteund door een groot aantal organisaties die allen een duurzaamheidsambitie hebben en de doelstellingen van DGBC onderschrijven. Deze participanten zijn actief bij de ontwikkeling en de voortdurende verbetering betrokken.
Meer informatie over DGBC en over participatiemogelijkheden vindt u op onze website https://www.dgbc.nl