BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0

2.7. Gebruiksfuncties die met BREEAM-NL beoordeeld kunnen worden

Deze beoordelingsrichtlijn is momenteel bruikbaar voor de beoordeling van onderstaande gebruiksfuncties van een gebouw:

  1. Kantoorfunctie
  2. Winkelfunctie
  3. Onderwijsfunctie
  4. Industriefunctie (bedrijfsgebouwen), waarbij de beoordeling betrekking heeft op de gebouwgebonden milieuprestatie en niet op de industriële processen die plaatsvinden
  5. Woonfunctie
  6. Logiesfunctie
  7. Bijeenkomstfunctie

Binnen de verschillende onderwerpen binnen BREEAM NL worden aan de bij het gebouwtype behorende hoofdgebruiksfunctie specifieke eisen gesteld. Volgens het Bouwbesluit is de gebouwfunctie de functie die aan een gebouw of ruimte in een gebouw is toegekend. De gebouwfunctie betreft ‘de gedeelten van één of meer bouwwerken op een perceel of standplaats, die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen’.

Gebruiksfunctie Omschrijving Voorbeelden
Woonfunctie Gebruiksfunctie voor het wonen.
 
Scope van deze BRL
Vrijstaande woning, eengezinswoning, flat- of portiekwoning, appartement, woonzorgcomplex.
Bespoke
Bejaardentehuis, verzorgingstehuis.
Bijeenkomstfunctie Gebruiksfunctie voor het samenkomen van personen voor kunst, cultuur, godsdienst, communicatie, kinderopvang, het verstrekken van consumpties voor het gebruik ter plaatse of het aanschouwen van sport. Scope van deze BRL
Wijkgebouw, de eetzalen van een restaurant, kantine, cursusruimte, vergaderzaal van een kantoor of restaurant, kinderdagverblijf, kinderopvangruimte van een crèche, café.
Bespoke
Tribune in een sportgebouw, bioscoop, theater, casino, kerk, discotheek, schouwburgzaal, tentoonstellingsgebouw, museum, beursgebouw.
Cefunctie Gebruiksfunctie voor dwangverblijf van personen. Scope van deze BRL
Niet van toepassing
Bespoke
Gevangenis- of een politiecel, ophoudruimte.
Gezondheidszorgfunctie Gebruiksfunctie voor medisch onderzoek, verpleging, verzorging of behandeling. Scope van deze BRL
Niet van toepassing
Bespoke
Ruimte voor de behandeling of verpleging van patiënten in een ziekenhuis, verpleeghuis, psychiatrische inrichting, medisch centrum, polikliniek, praktijkruimte van een huisarts, fysiotherapeut of tandarts. Operatiekamer, praktijkruimte van een dierenarts/dierenkliniek, verpleegafdeling van een woonzorgcomplex.
 
Industriefunctie Gebruiksfunctie voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden Scope van deze BRL
Werkplaats, magazijn, fabriek (lichte industrie), (gekoelde) opslagruimte, keuken van een restaurant, atelier.
Bespoke
Laboratorium, fabriek (zware industrie).
Beoordelingsrichtlijn Datacenters
Datacenters
Niet te certificeren
Stal voor opslag van goederen, stal voor houden van dieren, opslagloods, tuinbouwkas.
Kantoorfunctie Gebruiksfunctie voor kantoorwerkzaamheden.
 
Scope van deze BRL
Administratiekantoor, bankgebouw, gemeentehuis, kantoortje bij winkel, kantoortje aan een woning, etc.
Bespoke
-
Logiesfunctie Gebruiksfunctie voor het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak aan personen.
 
Scope van deze BRL
Hotel, motel, pension, opvangcentrum voor tijdelijk verblijf van mensen.
Bespoke
Zomerhuisje/vakantiehuisje.
Onderwijsfunctie Gebruiksfunctie voor het geven van onderwijs. Scope van deze BRL
Klaslokaal in een schoolgebouw, collegezaal, lerarenkamer.
Bespoke
-
Sportfunctie Gebruiksfunctie voor het beoefenen van sport.
 
Scope van deze BRL
Niet van toepassing
Bespoke
Zwembad, manege, tennishal, gymnastieklokaal, squashbaan, sporthal, overdekte wielerbaan, fitnesscentrum, bowlingbaan, biljartzaal, schietbaan, overdekt voetbalstadion (excl. tribune), kleedkamers bij sportfunctie.
Winkelfunctie Gebruiksfunctie voor het verhandelen van materialen, goederen of diensten Scope van deze BRL
Winkelcentrum, warenhuis, supermarkt, pedicure, reisbureau, showroom, kapsalon, apotheek, etc. 
Bespoke
Tankstation, stationsloket.
Overige gebruiksfunctie Gebruiksfunctie voor activiteiten waarbij het verblijven van personen een ondergeschikte rol speelt. Scope van deze BRL
Parkeergarage, bergruimte of garage bij een woning (als onderdeel van een andere gebruiksfunctie, niet op zichzelf certificeerbaar, waarbij genoemde ruimten maximaal 1/3 van het totale BVO bedragen).
Bespoke
Parkeergarage die meer dan 2/3 van het totale BVO van een gebouw bedraagt, ruimte voor personenvervoer (luchthaven, station enz.).
Niet te certificeren
Op zichzelf staande parkeergarage, trafohuisje, telefooncel, tuinbouwkas bij een woning (niet beroepsmatig), sanitair gebouw op een camping, wachtlokaal voor passagiers op een station, bushokje, overkapt perron. 
Bouwwerk geen gebouw zijnde Bouwwerk of gedeelte daarvan, voor zover dat geen gebouw of onderdeel daarvan is. Scope van deze BRL
Balkon en carport (als onderdeel van een andere gebruiksfunctie, niet op zichzelf certificeerbaar).
Bespoke
Tribune van een niet overdekt stadion.
Niet te certificeren
Brug, wegtunnel, steiger niet drijvend uitgevoerd, erfafscheiding/schutting, speeltoestel zoals schommel, antenne-installatie, zendmast, gemetselde vijver, dierenhok van enige omvang, kademuur, viaduct.

Tabel 3: gebruiksfuncties als scope van de BRL

Indien er functietypen ontbreken in de tabel en men is niet zeker of het beoordeeld kan worden met deze BRL, kan men contact opnemen met helpdesk@dgbc.nl. Verstrek daarbij ook de nodige projectinformatie en omschrijvingen.

Overige gebouwen/BREEAM-NL bespoke (maatwerk)

Met deze versie kunnen geen andere gebouwtypen beoordeeld worden dan hierboven in de tabel vermeld onder “scope van deze BRL”. Voor het beoordelen van gebouwtypen die buiten de scope van deze beoordelingsrichtlijn vallen en onder de kop “bespoke” zijn geplaatste dient een maatwerkprocedure (bespoke) aangevraagd te worden. In dat geval wordt er door DGBC, met inspraak van het ontwerpteam, gekeken welke credits en eisen er uit deze beoordelingsrichtlijn relevant zijn voor dat specifieke gebouw, en welke credits en eisen er nog ontbreken. Zo wordt er een beoordelingsrichtlijn ontwikkeld die alleen voor dat project geldt. Naarmate er voldoende ervaring is opgedaan met een nieuw gebouwtype kan dit worden toegevoegd aan de beoordelingsrichtlijn.

Indien het gebouw over ruimte(n) beschikt, met gezamenlijk minder dan 5% van het BVO en kleiner dan 200 m2 is, die functie(s) vervullen die niet standaard onder de scope van de BRL valt, is het mogelijk deze functie buiten beschouwing te laten. Dit is ter beoordeling aan de DGBC en afhankelijk van de projectspecifieke situatie én de impact die de functie heeft op het totaal. De situatie, inclusief onderbouwing, dient voorgelegd te worden aan de DGBC voor een uitspraak. Aan de bespoke-procedure zijn extra kosten verbonden, die afhankelijk zijn van de complexiteit van het gebouw, de functie(s) en de bijzonderheden met betrekking tot duurzaamheid. Voor meer informatie dient contact opgenomen te worden met de DGBC (helpdesk@dgbc.nl).


Mixed-use/gecombineerd gebruik

Gebouwen waarin meerdere van de genoemde gebruiksfuncties gecombineerd zijn, kunnen ook met deze lijst beoordeeld worden. Een kantoorgebouw met kantine is bijvoorbeeld een mixed-use gebouw Kantoorfunctie + Bijeenkomstfunctie. In de assessmenttool kan aangegeven worden hoeveel m2 van iedere gebouwfunctie is opgenomen. Voor specifieke credits worden dan voor de verschillende gebouwfuncties andere eisen gesteld of wordt om aanvullende informatie gevraagd. De weging van scores voor verschillende gebouwfuncties wordt dan naar rato van het BVO van elke functie beoordeeld. In onderstaande paragrafen wordt per functietype nader ingegaan op mixed-use. Indien gebruiksfuncties niet beschikbaar zijn in de standaardschema’s van BREEAM-NL Nieuwbouw, kunnen deze mogelijk beoordeeld te worden op basis van de hoofdfunctie van het gebouw, maar het kan ook leiden tot een mixed-use standaard/bespoke. Bij twijfel dient met DGBC contact opgenomen te worden.

Credits onder te verdelen naar functie

Het merendeel van de credits is van toepassing op het gehele gebouw en terrein. In Tabel 8 vindt u een lijst met credits die functiespecifiek kunnen zijn en niet van toepassing op het gebouw/terrein als geheel.
Als voorbeeld: indien een mixed-use gebouw een laad-/losplatform heeft, mag de credit ENE 6 – Luchtinfiltratie laad-/ losplatforms niet specifiek aan één functie worden toegeschreven en gefilterd worden voor de overige functies. De credit geldt voor het gehele gebouw.

Het BVO van een parkeergarage invullen (Hulptekst)

De aanwezige gebruiksfuncties overeenkomstig met tabel 3 van paragraaf 2.7 uit de inleiding van de BRL BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 dienen in de assessmenttool te worden ingevoerd met het correcte BVO. Het BVO van aanwezige parkeergarages wordt ingevoerd onder ‘Overige gebruiksfuncties’ bij de projectgegevens.

De gebruiksfunctie ‘Overige gebruiksfuncties’ en de daaraan gekoppelde oppervlaktes dienen voor administratieve redenen te worden ingevoerd om een volledig beeld van de ruimteverdeling van het object te verkrijgen. Alle gebruiksfuncties, inclusief Overige gebruiksfuncties, tellen op tot het totale BVO in de projectgegevens.

‘Overige gebruiksfuncties’ wordt niet als gebruiksfunctie beoordeeld en telt niet mee in de totstandkoming van de BREEAM score. Er zijn echter wel credits waarvoor een parkeergarage onderdeel is van de criteria, zoals bij MAT 1, ENE 1, HEA 5, TRA 5, en anderen.