BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2.0

2.6. Toekenning score middels greenlease of cascovoorwaarde

Als ontwikkelaars/bouwers casco gebouwen realiseren waarin door toekomstige huurders/gebruikers de afwerking/ inrichting aangebracht wordt, ontstaat er een bijzondere situatie. De ontwikkelaar/bouwer heeft dan minder invloed op de afwerking/inrichting. Een BREEAM-NL-beoordeling omvat echter integraal zowel het casco als de afwerking. Bij de eindbeoordeling van een gebouw kunnen de afwerkingselementen daarom niet weggelaten worden. De mogelijkheid bestaat dat op het uiteindelijke certificaat bij oplevering alsnog de volledige score wordt weergegeven door middels greenlease aan te tonen dat credits alsnog behaald worden na oplevering. Bij enkele credits zijn voorwaarden opgenomen met betrekking tot panden die in een cascosituatie worden opgeleverd. De credits die dit betreffen zijn opgenomen in Tabel 2.

A – Definitieve opleveringscertificering van casco gebouwen met greenlease.

Voor een aantal van de BREEAM-NL-criteria in een cascosituatie is het niet mogelijk om aan te tonen dat men bij oplevering aan criteria voldoet omdat de BREEAM-certificering veelal uitgaat van casco plus afwerking (inrichtingspakket). Een aantal beslissingen en maatregelen moet door de toekomstige huurder worden genomen. Voor een aantal credits waar dit op van toepassing is, kan er via een alternatieve weg aan de bewijslast worden voldaan: een greenleaseconstructie.

Bij oplevering dient 100% van de netto verhuurbare vloeroppervlakte aan de crediteisen te voldoen, om het volledige aantal punten voor een credit te kunnen behalen. Dit kan op drie manieren, of een combinatie hiervan:

  1. Verhuurd en afgewerkt/ingericht: de afwerking en inrichting dienen aan alle eisen te voldoen, zoals dit ook voor een regulier project zou gelden.
  2. Verhuurd en bij oplevering niet afgewerkt/ingericht: via een getekende greenleaseovereenkomst tussen de eigenaar en de toekomstige huurder(s) kan voor de in Tabel 2 genoemde credits aan de eisen worden voldaan.
  3.  Huurder onbekend: de eigenaar moet een bindende rechtsgeldige verklaring leveren aan de DGBC waarin vermeld staat dat:
    • de eigenaar zelf zorg zal dragen voor de benodigde maatregelen op het moment dat er een definitieve huurder in beeld is. Deze verklaring verplicht de eigenaar om aan de criteria van een BREEAM-NL-richtlijn te voldoen, ten tijde van de inhuizing van de huurder.  OF
    • de eigenaar bij verhuur een greenleaseovereenkomst zal sluiten als onderdeel van de huurovereenkomst. Deze greenleaseovereenkomst verplicht de huurder(s) om aan de criteria van een BREEAM-NL-richtlijn te voldoen.

De greenlease, een bindende rechtsgeldige overeenkomst van de eigenaar met de huurder, of ‘groene’ clausules/ onderdelen in een standaardhuurovereenkomst, kan worden gebruikt als bewijs bij de desbetreffende BREEAM-NL creditcriteria voor zowel de ontwerp- als de opleverfase. De crediteisen in de greenleaseovereenkomst dienen helder omschreven te zijn en voorzien van maatregelen om naleving te garanderen, via incentives of een boeteclausule. Er is  een overlegorgaan waarin eigenaar en huurder(s) zitting hebben en waarin de naleving van de greenlease wordt gewaarborgd. Indien er niet aan deze eisen wordt voldaan, kunnen er geen punten worden toegekend.

De onderstaande tabel geeft de BREEAM-NL-nieuwbouwcredits weer waar de drie bovengenoemde opties op van toepassing zijn. 

CreditCasco voorwaarden opgenomenMogelijk in greenleaseovereenkomst
MAN 1 - Prestatieborgingja
MAN 4 - Gebruikershandleidingjaja
HEA 1 - Daglichttoetredingjaja
HEA 2 - Uitzichtjaja
HEA 3 - Tegengaan van lichthinerja
HEA 4 - Hoogfrequente verlichtingjaja
HEA 5 - Kunstverlichting binnen en buitenjaja
HEA 6 - Lichtregelingjaja
HEA 8 - Interne luchtkwalitiet
ja
HEA 9 - Vluchtige organische verbindingenjaja
HEA 10 - Thermisch comfortja
HEA 11 - Temperatuurregeling
ja
ENE 1 - Energie-efficiëntieja
ENE 2a - Subbemetering energieverbruikenjaja
ENE 4 - Energiezuinige buitenverlichting
ja
ENE 7a - Energiezuinige koel- en vriesoplsagjaja
ENE 7b - Energiezuinige koel- en vriesopslagjaja
TRA 3a - Alternatief vervoerjaja
TRA 5 - Vervoersplan en parkeerbeleidjaja
TRA 8 - Toelevering en manoeuvrerenja
WAT 1b - Waterverbuik (Woningen)ja
WAT 2 - Watermeterja
MAT 7 - Robuust ontwerpenjaja
POL 1 - GWP van koudemiddelen voor klimatiseringja
POL 2 - Voorkomen van lekkages van koudemiddelenjaja
POL 3 - GWP van koudemiddelen
ja
POL 4 - Ruimteverwarming NOx-emissiesja
POL 7 - Minimalisering lichtvervuiling
ja
POL 8 - Geluidsoverlastja

Tabel 2: Credits die gedekt kunnen worden middels een greenleaseconstructie en waar cascovoorwaarden voor zijn opgenomen

Voor ondersteuning bij het maken van een greenleasecontract kan men gebruikmaken van de greenleasemenukaart van het Platform Duurzame Huisvesting (http://www.platformduurzamehuisvesting.nl/).

Naast de greenleasemogelijkheden kan bij ingebruikname maximaal 1 jaar na oplevering voor hercertificering worden gekozen. In dit geval vindt er een tweede volledige opleverassessment plaats nadat de huurder(s) het gebouw hebben ingericht.

B – Definitieve opleveringscertificering van casco gebouwen met meerdere huurders (multi-tennant).

In het geval van grootschalige ontwikkelingen waarbij meerdere huurders een verschillend inrichtingspakket aanbrengen, kan de situatie ontstaan dat een enkele huurder of groep van huurders niet kan voldoen aan de creditcriteria of zijn verplichtingen niet nakomt. Aangezien voor de meeste credits voor 100% van het oppervlak aan de criteria-eisen moet worden voldaan, kunnen dergelijke situaties ertoe leiden dat het gehele project een credit niet kan behalen. Voor de credits zoals beschreven in Tabel 2, kan bij casco gebouwen met meerdere huurders het volledige aantal punten worden toegekend indien > 75% van de netto verhuurbare oppervlakte bij oplevering voldoet aan de crediteisen. Dit kan op de drie manieren, of een combinatie daarvan, zoals beschreven bij A – Definitieve opleveringscertificering van casco gebouwen met greenlease.