BREEAM-NL In-Use Woningen V6.0.0

Context

Samenvatting

Deze categorie adresseert de preventie en de controle van vervuiling, gerelateerd aan de locatie en het gebruik van de asset. Dit zorgt voor een vermindering van de impact op de omgeving en het milieu als gevolg van overstromingen en emissies naar lucht, land en water.

Reductie van verontreinigsbronnen is een proactief, en uiteindelijk kosteneffectiever en wenselijker proces dan het focussen op de behandeling en verwijdering van verontreinigen. Het verlaagt de financiële, maatschappelijke en milieu- kosten van bouwactiviteiten. Naast het verminderen van het risico op financiële- en reputatieschade in het geval van een vervuilingsincident, kan het aanpakken van vervuiling helpen de ongelijkheden aan te pakken. Het kan een gezonde omgeving bieden voor alle demografische en economische groepen, inclusief degenen die minder bevoor- recht of onderdeel van een kwetsbare bevolkingsgroep zijn.

Context

De Verenigde Naties heeft ‘Goede gezondheid en welzijn’ een van de SDG’s gemaakt met onder andere het doel ‘tegen 2030 in aanzienlijke mate het aantal sterfgevallen en ziekten verminderen als gevolg van gevaarlijke chemicaliën en de vervuiling en besmetting van lucht, water en bodem’.

Licht vervuiling
De buitenverlichting die gebouwen gebruiken, kan een nadelige invloed hebben op het gebruik en beleving van aan- grenzende eigendommen en op het mentale en fysieke welzijn van personen daarin. Het heeft ook een aanzienlijke en vaak nadelige impact op de lokale fauna.

Koudemiddelen
De vaak toegepaste koudemiddelen die in de koelsystemen van gebouwen zijn broeikasgassen die een vele malen groter opwarmingsvermogen hebben (Global Warming Potential – GWP) dan koolstofdioxide (CO2). Hoewel koude- middelen in veel kleinere aantallen vrijkomen, dragen ze toch aanzienlijk bij aan de stijgende temperaturen op aarde. Daardoor vormen ze de focus van internationaal steeds strengere regelgevende controles. Wereldwijde overeenkom- sten (zoals het Raamverdrag van verenigde naties inzake klimaatverandering van 1992 (UNFCCC)) en de uitbreiding ervan, het Kyoto Protocol, verplichten ondertekenaars om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de meest schadelijke gassen te verbieden. De overeenkomsten zijn bedoeld om het gebruik in de loop van de tijd te verschuiven naar koudemiddelen met een lage impact en bieden dus een tijdspad voor de geleidelijke afschaffing van krachtigere koelmiddelen. Omdat het gebruik van de gassen zo productief is, zijn er maatregelen nodig om het gebruik ervan te beperken.